null

SMERNICA UPRAVUJÚCA PODMIENKY NAKLADANIA S KRVOU

I. Všeobecné zásady

 1. Nakoľko krv predstavuje biologický materiál, na správne fungovanie testov ktoré vyhodnocujeme, je nevyhnutné pridržiavať sa tejto smernice upravujúcej podmienky nakladania s krvou.
 2. Je potrebné si uvedomiť, že pre vykonanie našich testov postačuje odobrať malé množstvo krvi, tzv. „pár kvapiek“(ďalej ako „krvná vzorka“).
 3. Je potrebné aby odobratá krvná vzorka pochádzala priamo od testovanej osoby a aby bola v súlade s touto smernicou bezodkladne odoslaná na testovanie.
 4. Na manipuláciu s krvnou vzorkou a jej odoslanie do testovacieho laboratória používajte výhradne zdravotnícke materiály dodané spoločnosťou SEPEA, s.r.o., HEVIX spol s r.o.

II. Manipulácia s krvou

 1. Krv ako biologický materiál podlieha vplyvom času a fyzikálnych faktorov rýchlym zmenám. Pre ich minimalizovanie preto, prosíme, dodržiavajte nasledujúce lehoty na jej odoslanie v závislosti od predpokladanej vonkajšej teploty:

 

Vonkajšia teplotaDeň 1Deň 3Deň 7Deň 14
2-8 °C OK OK OK OK
do 23 °C OK OK OK
do 37 °C OK
do 45 °C OK

 

 1. Predávajúci nezodpovedá/neručí za správnosť výsledkov testovania, pokiaľ nebola krvná vzorka zo strany Kupujúceho alebo doručovateľa správne skladovaná resp. neboli dodržané teplotné parametre uvedené v tabuľke. Zároveň garantujeme odbornú kontolu každej prijatej vzorky do laboratória. Ak vzorka vykazuje zníženú kvalitu alebo iným spôsobom nezodpovedá štandardom, zákazníkovi po telefonickej dohode bezplatne zasielame náhradnú odbernú sadu, prípadne pomôže s odberom profesionál na našom odbernom mieste.

III. Odosielanie krvi

 1. Odobratá krvná vzorka určená na testovanie sa odosiela v prepravnej nádobe (skúmavke) doručenej v testovacej sade za dodržania doby uvedenej v čl. II. bod. 1. 
 2. Prepravnú skúmavku je potrebné starostlivo uzavrieť priložených uzáverom.
 3. Prepravnú skúmavku je možné uložiť priamo do plastového alebo papierového prepravného boxu, v ktorom bola testovacia sada doručená kupujúcemu. Okolie prepravnej skúmavky odporúčame vyplniť tak, aby sa zabránilo voľnému pohybu skúmavky vo vnútri plastového  alebo papierového prepravného boxu (napr. prostredníctvom dokumentov, ktoré sa posielajú spoločne s krvnou vzorkou, alebo inými mäkkými materiálmi). 
 4. Na doručovanie krvnej vzorky, prosím používajte ako doručovateľa Slovenskú poštu (nie kuriérov). Odporúčame posielať krvné vzorky prvou triedou.
 5. Zásielka obsahujúca prepravnú skúmavku s krvnou vzorkou by mala byť označená značkou UN3373:

            un3373-150x150.gif

a na vonkajšom obale musí byť aspoň 6 mm vysokými písmenami uvedené prepravné označenie „Biological substance, category B“ (Biologická látka, kategória B). Vonkajšia obálka s týmto označením je obsahom testovacej sady a Kupujúci je povinný ju pri zasielaní krvnej vzorky použiť.

 1. Z doručovania prostredníctvom Slovenskej pošty sú vylúčené poštové zásielky, ktorých obsah alebo úprava môže ohroziť život alebo zdravie ľudí, poškodiť životné prostredie. Za obsah zásielky a jej zabalenie zodpovedá Kupujúci. Spoločnosť SEPEA, s.r.o., HEVIX spol s r.o.nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné porušenie povinností súvisiacich so zasielaním krvnej vzorky.
 2. V zmysle zákona o poštových službách odosielateľ zodpovedá za prípadnú vzniknutú škodu zatajením vylúčenej zásielky z doručovania.
 3. Odosielateľ rovnako zodpovedá za dodržiavanie ostatných právnych predpisov týkajúcich sa biologických materiálov.
 4. Táto smernica je platná a účinná odo dňa 1.1.2015.