null

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti HEVIX spol. s r.o., Púpavová 2, 900 27 Bernolákovo, IČO: 35 718 561, DIČ: 2020252432, IČ DPH: SK2020252432, zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka číslo: 14730/B a našich zákazníkov, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou HEVIX spol. s r.o. ako predávajúcim a zákazníkom ako kupujúcim (konečným spotrebiteľom) prostredníctvom internetu a predmetom ktorých je nákup tovaru cez internetový obchod na internetovej stránke www.sepea.sk alebo www.sepea.eu.

Prevádzkovateľ obchodu (tiež ako “Predávajúci”):

HEVIX spol. s r.o., Púpavová 2 , 900 27 Bernolákovo
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1
Oddiel: Sro
Vložka číslo: 14730/B
Spisová značka: Sro/83060/Bratislava 1
IČO: 35 718 561 
IČ DPH: SK2020252432
Číslo účtu: SK1983300000002601632192 (Fio banka)

Dôležité telefonické kontakty:

Otázky týkajúce sa správneho použitia tovaru: +421 918 621 847
Storno objednávky:+421 918 621 847
Hlásenia o poškodenej zásielke, alebo o nekompletnom balení (po prevzatí):+421 918 621 847
Hlásenia o nehodách spôsobených tovarom, alebo zlyhaniach tovaru:+421 918 621 847
Reklamácie tovaru: +421 918 621 847

Dôležité e-mailové kontakty:

Objednávky a otázky týkajúce sa správneho použitie tovaru: obchod@sepea.sk

Reklamácie tovaru: sepea@sepea.sk, obchod@sepea.sk

I. Vymedzenie pojmov

 1. Tovar” je akýkoľvek produkt vrátane súvisiacich služieb predávaný prostredníctvom internetovej stránky www.sepea.sk.
  Predávajúci” je spoločnosť HEVIX spol. s r.o., Púpavová 2, 900 27 Bernolákovo, IČO: 35 718 561, DIČ: 2020252432, IČ DPH: SK2020252432, zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka číslo: 14730/B.
 2. Kupujúci” alebo „Spotrebiteľ“ je subjekt, ktorý s Predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe tovaru a ktorý jedná ako konečný spotrebiteľ, teda kupuje produkt pre svoje potreby a nie v rámci svojej podnikateľskej činnosti.
 3. V prípade ak Kupujúci kupuje tovar v pozícii podnikateľského subjektu, vylučuje sa účinnosť na zmluvný vzťah Kupujúci – Predávajúci článku VIII VOP. Záručná doba v prípade odberu produktov zo strany podnikateľa, alebo inej právnickej osoby začína plynúť momentom prevzatia produktu bez ohľadu na moment, kedy kupujúci tento produkt predal alebo odovzdal tretej osobe.

II. Povaha predávaného tovaru

 1. Použitie tovaru nenahrádza poskytnutie zdravotnej starostlivosti a sám o sebe nemá terapeutické alebo diagnostické funkcie pre spotrebiteľa.
 2. Na základe výsledkov zistených za použitia zakúpeného tovaru nie je možné bez konzultácie s ošetrujúcim lekárom stanovovať diagnostické závery či určovať liečbu. Všetky zistené výsledky je preto nevyhnutné konzultovať s Vašim ošetrujúcim lekárom.

III. Objednávanie tovaru

 1. Kupujúci môže realizovať objednávku prostredníctvom internetovej stránky www.sepea.eu alebo www.sepea.sk, telefonicky na čísle 0918 621 847 alebo e-mailom. Predávajúci následne realizuje potvrdenie prijatia objednávky a to telefonicky prostredníctvom SMS alebo mailom.
 2. Za riadne špecifikovanú objednávku sa považuje objednávka ktorá obsahuje špecifikáciu tovaru – označenie jeho druhu, ceny a množstva, ďalej zvolenie spôsobu dodania tovaru a ceny za dodanie tovaru, spôsob a termín úhrady objednávky. Takto potvrdená objednávka (jej časť) zo strany Predávajúceho je považovaná pre obe strany za záväznú.
 3. Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje aj pravdivosť a správnosť vyplnených údajov v objednávke, dosiahnutie veku min. 18 rokov a súhlas s lehotami a podmienkami popísanými nižšie.
 4. Kupujúci sa zaväzuje za objednaný a dodaný tovar uhradiť celú kúpnu cenu, vrátane nákladov spojených s dodaním tovaru (ak si nezvolil osobný odber).

IV. Postup spracovania objednávky a storno objednávky

 1. Na stránke e-shopu Kupujúci vyberie tovar a vloží ho do košíka. Kupujúci si zvolí jeden zo spôsobov dodania tovaru podľa možností ktoré ponúka elektronický formulár na web stránke e-shopu. Následne Kupujúci vypíše kontaktné údaje do elektronického formuláru a odošle objednávku
 2. Pokiaľ nebudete súhlasiť s termínom a spôsobom doručenia, môžete objednávku telefonicky stornovať alebo zmeniť adresu doručenia a to najneskôr ten istý deň ako objednávku pošlete. Objednávku môžete zrušiť i bez udania dôvodu a to telefonicky/ e-mailom.
 3. Objednávku je možné zrušiť emailom/telefonicky do 12 hodín od zadania objednávky. Storno objednávky je potrebné zaslať Predávajúcemu emailom a súčasne storno potvrdiť aj telefonicky (na kontakty uvedené v úvode Všeobecných obchodných podmienok) nakoľko objednávka už mohla byť spracovaná a expedovaná na adresu zadanú Kupujúcim.
 4. Žiadame o zaslanie vzorky najneskôr do 6 mesiacov od zakúpenia testu.

V. Ceny a platobné podmienky

 1. Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách e-shopu. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru.
 2. Predávajúci garantuje dodanie tovaru alebo vykonanie služby za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania tovaru zo strany Kupujúceho.
 3. Cena tovaru je uvádzaná za jednotku /kus/, pokiaľ v popise tovaru nie je uvedené inak. Cena tovaru nezahŕňa náklady jeho doručenia kupujúcemu. Tieto náklady hradí kupujúci.
 4. Všetky ceny za tovar a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane príslušnej sadzby DPH.
 5. Cena tovaru označená ako “Akcia” je platná do vypredania zásob daného druhu tovaru.
 6. Kupujúci môže vykonať platbu za tovar formou:
 7. dobierky pri prevzatí tovaru alebo
 8. do pokladne Predávajúceho v prípade osobného odberu v mieste sídla Predávajúceho, alebo
 9. bezhotovostným prevodom na bankový účet Predávajúceho č.: SK1983300000002601632192 s uvedením VS: číslo objednávky. alebo prostredníctvom online platby cez platobnú bránu na e-shope.
 10. Ak si Kupujúci neprevezme objednaný tovar formou dobierky v stanovenej lehote na pošte, prípadne si ho neprevezme v mieste sídla predávajúceho, Predávajúci má právo objednávku zrušiť, čím zanikne obchodný vzťah medzi Kupujúcim a Predávajúcim. V každej zásielke s objednaným tovarom bude priložená faktúra (daňový doklad) alebo blok z Registračnej pokladne, kde bude uvedený tovar podľa jednotlivých položiek s počtom kusov, manipulačný poplatok.

VI. Spôsob dodania tovaru

 1. Objednávka je zvyčajne expedovaná do 1 – 3 pracovných dní. V prípade, že tovar, ktorý si zákazník objedná, nebude na sklade, zákazník bude informovaný o nutnej dobe čakania.
 2. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru, ktoré je spôsobené na strane doručovateľa (prepravcu) tovaru.
 3. Za poškodenie zásielky prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Kupujúci je povinný pri prevzatí skontrolovať obal v ktorom je zabalený produkt a každé poškodenie hlásiť okamžite pri prevzatí prepravcovi. Pokiaľ hlásenie neuskutoční, bude sa mať za to, že zásielka bola doručené bez poškodenia. Za doručenie objednaného tovaru Predávajúci účtuje náklady prepravy, ktoré sú na e-shope uvedené pri jednotlivých prepravcoch.
 4. Pri osobnom odbere Kupujúci neplatí náklady za doručenie.

VII. Miesto a spôsob dodania tovaru

 1. Záväzok dodať tovar je splnený odovzdaním tovaru kupujúcemu resp. oprávnenej osobe uvedenej v objednávke alebo jeho odovzdaním prvému prepravcovi na prepravu. Predávajúci zasiela tovar prostredníctvom prepravcov, ktorí sú uvedení na jeho e-shope, pričom konkrétneho prepravcu si vyberá pri vypĺňaní objednávky.
 2. Štandardná dodacia doba je 1 až 3 pracovné dni, v závislosti od zvoleného spôsobu doručenia. Doba dodania sa v určitých prípadoch môže predĺžiť (napr. vianočné obdobie a pod.).
 3. Predávajúci informuje Kupujúceho o odovzdaní jeho objednávky prepravcovi a to e-mailom. Pokiaľ Kupujúcemu nebol tovar doručený ani po uplynutí siedmich dní od doručenia správy o odovzdaní objednávky prepravcovi je potrebné kontaktovať Predávajúceho.
 4. Kupujúci je povinný prevziať tovar v dohodnutom mieste a čase osobne, alebo zabezpečiť jeho prevzatie. Prevzatie tovaru Kupujúci písomne potvrdí v dodacom liste, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Spolu s tovarom obdrží Kupujúci účtovný doklad (faktúra), ktorý zároveň slúži ako záručný list.
 5. Záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak Kupujúci neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne tovar prevziať. V prípade, ak Kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti späť, má Predávajúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a od Kupujúceho požadovať náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru (poštovné súvisiace so spätným zaslaním tovaru). Opätovné doručenie zásielky je možné len po vzájomnej dohode.
 6. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú doručovateľom alebo v dôsledku nesprávne zadanej adresy Kupujúceho.
 7. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím v mieste dodania a úplným zaplatením kúpnej ceny. Prevzatím tovaru prechádza na kupujúceho aj nebezpečenstvo náhodného zničenia a náhodného poškodenia.
 8. Pri prevzatí zásielky je kupujúci povinný skontrolovať zásielku, či nie je poškodený obal zásielky (napr. mechanické poškodenie spôsobené prepravou) a či je tovar bez vád. V prípade viditeľného poškodenia zásielky alebo tovaru je kupujúci oprávnený zásielku neprevziať.
 9. Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na adresu obchod@sepea.sk alebo telefonicky v pracovné dni na 0918 621 847. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia výrobku nemusia byť uznané.
 10. ZMLUVA O ÚSCHOVE, uzavretá podľa § 747 a nasl. zákona č. 40/ 1964 Zb. Občianskeho zákonníka medzi Uschovávateľom, ktorým je HEVIX spol. s r.o., Púpavova 2, 900 27 Bernolákovo,  IČO 35718561, a Zložiteľom, ktorým je používateľ tejto internetovej stránky, ktorý si zakúpil test s diagnostickou reagenciou na podložke (všetky produkty označené SEPEA Elisa Screen, FoodPrint, FoodDetective alebo Candida). Predmetom tejto zmluvy je úschova testu s diagnostickou reagenciou na podložke. V tomto prípade sa zákazníkovi zasiela len odberná sada na odobratie a spätné doručenie vzorky. Vlastníkom zloženej veci je Zložiteľ. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť vyjadrením súhlasu s týmito obchodnými podmienkami. Uschovávateľ bezodplatne uschová predmet zmluvy až do ukončenia vyhodnotenia testu, čím táto zmluva zaniká. Následne uschovávateľ zlikviduje predmet tejto zmluvy v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Ukončením vyhodnotenia testu sa rozumie zaslanie výsledkov testovania Zložiteľovi.

VIII. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. V prípade, ak v rámci jednej objednávky bol tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie plynie okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.
 2. V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z. kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy v prípade ak otvoril niektorú zo súčastí tovaru, ktorá bola uzavretá v ochrannom obale ( ani v prípade použitia prepravnej skúmavky – uskladnenia vzorky krvi – pri teste FOODPRINTTM, ADVANCED Test a ostatných testoch SEPEA Elisa Screen). Použitím tovaru (resp. odoslaním vzorky krvi na adresu Predávajúcehopri testoch SEPEA Elisa Screen, SEPEA CANDIDA pri teste FOODPRINTTM , ADVANCED Test, stráca Kupujúci právo na odstúpenie od zmluvy.
 3. Právo na odstúpenie od zmluvy je Kupujúci povinný uplatniť písomnou formou alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (e-mail).
 4. Vzor odstúpenia od zmluvy je zverejnený na e-shope Predávajúceho.
 5. Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva ruší od začiatku.
 6. Kupujúci je povinný najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu HEVIX spol. s r.o., Púpavová 2, 900 27 Bernolákovo. Vrátený tovar nesmie byť použitý a musí byť vo svojom pôvodnom a neporušenom balení. Tovar nie je možné zasielať ako dobierku, takto doručovaný tovar Predávajúci nemá povinnosť prevziať. K odstúpeniu je potrebné doložiť neporušený a nepoužitý tovar ako aj kópiu daňového dokladu (faktúra). Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady spojené s vrátením tovaru Predávajúcemu znáša Kupujúci.
 7. Predávajúci v prípade platného odstúpenia od zmluvy vráti Kupujúcemu kúpnu cenu do 14 dní na účet, ktorý Kupujúci v odstúpení uviedol, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
 8. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy ktorej predmetom alebo súčasťou je poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po poskytnutí služby, a ak došlo k poskytnutiu služby.
 9. V prípade neplatného odstúpenia od zmluvy Predávajúci vráti Kupujúcemu tovar a ten je povinný nahradiť Predávajúcemu náklady spojené s doručením tovaru.

IX. Záručná doba a reklamácia tovaru

 1. Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Pri jednotlivých tovaroch môže byť kratšia záručná doba (viď ods. 11).
 2. Predávajúci zodpovedá zákazníkovi za:
 3. dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky kupujúcim, ak došlo k akceptácii objednávky,
 4. odoslanie tovaru bez vád,
 5. dodanie tovaru v množstve a kvalite podľa objednávky, za predpokladu, že došlo k jej akceptácii,
 6. priloženie daňového dokladu (faktúra), ak si zákazník neprial inak.
 7. Predávajúci nenesie zodpovednosť za:
 8. oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta, kuriér),
 9. oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa,
 10. poškodenie zavinené doručovateľom (pošta, kuriér); viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte!
 11. Exspiračná doba produktov je vždy uvedená na obale výrobcom. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nezodpovedá za prípadné škody pri použití tovaru po uplynutí exspiračnej doby.
 12. Záručný servis zabezpečuje Predávajúci.
 13. Reklamovaný tovar (najlepšie až po telefonickej konzultácii s Predávajúcim na čísle 0918 621 847) je potrebné zaslať na adresu HEVIX spol. s r.o. , Púpavová 2, 900 27 Bernolákovo a to ako balík doporučenou zásielkou. Reklamovaný tovar kupujúci neposiela dobierkou, takto zaslanú reklamáciu Predávajúci neprevezme. K reklamovanému tovaru je potrebné priložiť kópiu daňového dokladu (faktúra).
 14. Predávajúci oznámi výsledok vybavenia reklamácie Kupujúcemu najneskôr do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru. V prípade uznania reklamácie má Kupujúci právo požiadať o výmenu tovaru za nový tovar, alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. V prípade odstúpenia od zmluvy vráti Predávajúci Kupujúcemu cenu tovaru.

X. Skladovanie tovaru a hlásenia zlyhania tovaru

 1. Tovar je potrebné skladovať mimo priameho slnečného svetla pri teplote medzi 4-23 oC, pokiaľ návod na použitie konkrétneho tovaru neuvádza inak.
 2. Pri použití tovaru je potrebné postupovať v súlade s návodom na použitie, ktorý je priložený pri každom tovare.
 3. V prípade zlyhania tovaru, alebo nehody spôsobenej pri použití tovaru je potrebné kontaktovať Predávajúceho e-mailom ako aj telefonicky na kontakty uvedené v úvode Všeobecných obchodných podmienok. 

XI. Osobitné podmienky platné pre odber a zasielanie vzoriek krvi pri teste FOODPRINTTM, ADVANCED Test, Food DetectiveTM, SEPEA Elisa Screen, SEPEA Candida

 1. Predávajúci je držiteľom certifikátu na prevádzku testovacieho zariadenia vydaným certifikačnou autoritou Cambridge Nutritional Sciences a disponuje odborným personálom certifikovaným Cambridge Nutritional Sciences. V laboratóriu sa testujú vzorky krvi odobraté prostredníctvom testovacej sady SEPEA
 2. Pri použití odbernej sady je potrebné postupovať v súlade s návodom na použitie, ktorý je súčasťou produktu. Akékoľvek otázky týkajúce sa použitia tovaru, ako aj podmienok jeho zabalenia a odoslania na adresu Predávajúceho je potrebné konzultovať na kontaktných údajoch Predávajúceho uvedených v úvode týchto Všeobecných obchodných podmienok.
 3. Kupujúci je povinný vyplniť dokument s názvom “Žiadosť o vyšetrenie vzorky – FORMULÁR”. Do formuláru sa zapisujú údaje týkajúce sa fyzickej osoby, ktorej krvná vzorka bude odoslaná na testovanie (nemusí to byť osoba totožná s Kupujúcim). Meno osoby, ktorej krvná vzorka je uschovaná v prepravnej skúmavke je potrebné napísať aj priamo na štítok nalepený na prepravnej skúmavke.
 4. Osoba, ktorej krvná vzorka sa zasiela Predávajúcemu na testovanie je povinná vyplniť a podpísať dokument s názvom “Súhlas na spracovanie osobných údajov
 5. Vzorku krvi, ktorú kupujúci žiada vyšetriť je potrebné uložiť do prepravnej skúmavky, ktorá je súčasťou sady SEPEA, pričom skúmavku je potrebné riadne uzavrieť a skontrolovať či uzáver k skúmavke prilieha tak, že z nej krvná vzorka neuniká.
 6. Prepravnú skúmavku s krvnou vzorkou je potrebné aj s vyplneným dokumentom “Žiadosť o vyšetrenie vzorky – FORMULÁR” a s vyplneným a podpísaným dokumentom “Súhlas so spracovaním osobných údajov” zaslať poštou na adresu Predávajúceho ihneď po uskutočnení odberu.
 7. Kupujúci je povinný dodržať Smernicu o preprave krvnej vzorky.
 8. Teplotné podmienky pre uchovávanie a prepravu kapilárnej vzorky krvi sú nasledovné:
Vonkajšia teplota Deň 1 Deň 3 Deň 7 Deň 14
2-8 °C OK OK OK OK
do 23 °C OK OK
do 37 °C OK
do 45 °C OK
 1. Predávajúci nezodpovedá/neručí za správnosť výsledkov testovania, pokiaľ nebola vzorka zo strany Kupujúceho alebo doručovateľa správne skladovaná resp. neboli dodržané teplotné parametre uvedené v tabuľke.V takom prípade obyčajne predávajúci dodá kupujúcemu náhradné diely pre odber vzorky a a požiada o bezplatný opakovaný odber kupujúcim.
 2. Predávajúci nie je povinný uskutočniť test doručenej vzorky krvi, pokiaľ zásielka neobsahuje správne vyplnené dokumenty “Žiadosť o vyšetrenie vzorky – FORMULÁR” a “Súhlas so spracovaním osobných údajov”. V takomto prípade nemá Kupujúci nárok na vrátenie kúpnej ceny.
 3. Výsledky testovania Predávajúci zašle spôsobom, ktorý si Kupujúci zvolil v dokumente “Žiadosť o vyšetrenie vzorky – FORMULÁR”. Pokiaľ Kupujúci označil viac spôsobov oznámenia výsledkov, má Predávajúci právo vybrať si ktorýkoľvek z nich.
 4. Predávajúci nezodpovedá za škodu, ako ani za zásah do osobnostných práv spôsobenú Kupujúcemu alebo osobe ktorej krv bola testovaná tým, že sa k výsledkom testovania po ich odoslaní dostali osoby odlišné osoby od osoby Kupujúceho alebo od osoby, ktorej krv bola testovaná.
 5. Zákazníkovi zasielame odbernú sadu SEPEA, v ktorej nájdete všetko potrebné pre jednoduchý odber kapilárnej vzorky krvi z prsta. Vyplní priloženú žiadanku a pošle svoju vzorku podľa inštrukcií na adresu uvedenú v návode. Podmienkou realizácie testu je platba za objednaný produkt alebo službu. Pokiaľ je produkt alebo služba riadne uhradená, do 14 kalendárnych  dní odo dňa doručenia vzorky zašleme originálny FoodPrint alebo Elisa report spolu so všeobecnými inštrukciami k stravovaniu v akomkoľvek svetovom jazyku. V prípade že je platba za produkt alebo službu pripísaná na účet prevádzkovateľa až po doručení vzorky, lehota 14 dní sa počíta odo dňa pripísania prostriedkov na bankový účet. UPOZORNENIE !   Produkt je odberová súprava s poskytnutím služby. Vzorka sa spracováva laboratórne. Pre spracovanie je nevyhnutné podpísať informovaný súhlas so spracovaním osobných údajov na dobu nevyhnutnú pre relevantné vykonanie testu ako aj súhlas spotrebiteľa s poskytnutím služby testovania vzorky. Vyjadrením tohto súhlasu spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy po poskytnutí služby. Informovaný súhlas je priložený v balení. Dodávateľ neodporúča opakovať testovanie skôr ako 12 mesiacov po zavedení diéty. Dôvodom je, že váš organizmus môže pomalšie reagovať na zmeny v stravovaní. ŽIADAME O ZASLANIE VZORKY DO 6 MESIACOV OD ZAKÚPENIA TESTU.

 6. Na objednanie testu SEPEA Elisa Screen, SEPEA Candida, ADVANCED Test, FOODPRINTTM sa vzťahujú primerane všetky ostatné ustanovenia týchto Všeobecných obchodných podmienok.

XII. Povinnosti a zodpovednosť kupujúceho

 1. Kupujúci je pri používaní zakúpeného tovaru povinný dbať na správne dodržiavanie priloženého návodu na použitie tovaru.
 2. Pred použitím tovaru je Kupujúci povinný sa detailne oboznámiť s návodom na použitie ako aj s ďalšími dokumentmi priloženými k tovaru. V prípade ak Kupujúci nerozumie ktorejkoľvek inštrukcii týkajúcej sa použitia tovaru, môže kontaktovať Predávajúceho telefonicky na tel. čísle uvedenom v úvode Všeobecných obchodných podmienok.( 0918 621 847)
 3. Kupujúci je povinný v prípade, že trpí akoukoľvek nákazlivou chorobou, ktorá sa prenáša krvou zamedziť kontaktu tretích osôb s tovarom, v ktorom sa nachádza jeho vzorka. Za akúkoľvek škodu spôsobenú nedodržaním tejto povinnosti zodpovedá Kupujúci v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
 4. Tovar je určený na jednorazové použitie, nie je možné ho použiť opakovane, alebo ho použiť rôznymi osobami. V prípade opakovaného použitia tovaru môže dôjsť k prenosu ochorení medzi osobami, ktoré tovar použili. Za takéto škody Predávajúci nezodpovedá.
 5. Predávajúci nezodpovedá za škodu spôsobenú použitím tovaru v rozpore s návodom na použitie alebo v rozpore s podmienkami jeho skladovania.

XIII. Kontakt na príslušný orgán ochrany práv spotrebiteľa

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O.BOX 5, 820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel: 02 58272 172, fax: 02 58272 170

XIV. Veľkoobchod

 1. HEVIX spol. s r.o.  je tiež veľkoobchodným distribútorom testov potravinovej intolerancie FoodDetective a FOODPRINTTM, SEPEA Elisa Screen, SEPEA Candia, ADVANCED Test pre Slovenskú a Českú republiku. HEVIX spol. s r.o.  poskytuje veľkoobchodnú spoluprácu pre lekárov, lekárne, súkromné zdravotnícke zariadenia, poradcov výživy, fyzické osoby – kozmetické salóny a wellness centrá v rámci obchodnej politiky spoločnosti. V prípade záujmu o obchodné podmienky pre oblasť veľkoobchodu a veľkoobchodný cenník je možné Predávajúceho kontaktovať e-mailom na obchod@sepea.sk, alebo telefonicky na tel. 0918 621 847.

XV. Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci neposkytuje individuálne poradenstvo týkajúce sa interpretácie výsledkov testov potravinovej intolerancie a jej dopadov na zdravie konkrétnej fyzickej osoby.Poskytuje však službu sprostredkovane v spolupráci s partnermi školenými v oblasti potravinových intolerancií.
 2. Tieto všeobecné obchodné podmienky obsahujú úpravu zmluvného vzťahu medzi Predávajúcim a kupujúcim.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky. Akékoľvek zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.sepea.sk alebo www.sepea.eu.
 4. Na tento zásielkový predaj realizovaný medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa vzťahujú všeobecne záväzné platné predpisy Slovenskej republiky, najmä príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov ako aj ďalšie právne predpisy.
 5. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.10.2020.

Ochrana osobných údajov

A. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1/ Identifikácia prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.sepea.sk a www.sepea.eu (ďalej len “Obchod”) je HEVIX spol. s r.o., Púpavová 2, 900 27 Bernolákovo, IČO: 35718561, IČ DPH: SK2023572089. My v HEVIX spol. s r.o. chránime Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli poskytnúť všetky služby, potrebujeme o Vás vedieť základné informácie. Niektoré z nich majú povahu osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov (ďalej len “zákon”).

HEVIX. s.r.o. v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a na základe  § 19 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. poskytuje informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov dotknutých osôb  prostredníctvom portálu www.sepea.sk.

2/ Rozsah osobných údajov

Pri nakupovaní v internetovom obchode a dodaní tovaru je potrebné poskytnúť nasledovné informácie o Vás:

 • meno a priezvisko, presná adresa vrátane krajiny (resp. adresa, ktorá ma byť uvedená na faktúre)
 • Vaša e-mailová adresa (slúži na Vašu identifikáciu v systéme a na komunikáciu s Vami)
 • voliteľne ďalšie adresy (ak si želáte doručiť zásielku na inú adresu ako je fakturačná)
 • voliteľne telefónne číslo (pre rýchlejší kontakt s Vami).

Tieto údaje sú uchovávané v chránenej databáze na našom serveri. Vaše údaje spracovávame pre účely vybavenia a doručenia Vašej objednávky, teda pre splnenie podmienok zmluvy. Tieto údaje sú taktiež nutné pre náš účtovný a fakturačný systém.

V našom obchode nezadávate žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na Vašich účtoch. Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronického bankovníctva (platenia za tovar cez internet) sú realizované priamo na stránkach Vašej banky, ktorá nám poskytne jedine informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby a Vaše meno, prípadne číslo účtu (aby sme vedeli platbu identifikovať a v prípade potreby vrátiť). V žiadnom prípade sa nedozvieme žiadne ďalšie informácie, ako Vaše prihlasovacie údaje alebo zostatok na Vašom účte.

3/ Poskytovanie osobných údajov tretím osobám

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácii, s ktorými spolupráca je nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Sú to najmä banky (v niektorých prípadoch poskytnutie Vášho mena), doručovateľské služby (adresa na dodanie), či niektorí vydavatelia a dodávatelia, keď si to vyžaduje povaha objednaného produktu (kvôli aktualizácii produktov, registrácii členských kariet v systéme poskytovateľa, atď.). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie Vašej konkrétnej objednávky. Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

4/ Právny základ pre spracovanie osobných údajov

HEVIX spol. s r.o. ako prevádzkovateľ informačného systému spracúva Vaše osobné údaje (ako dotknutej osoby) na právnom základe podľa § 13 ods. 1 písm. b/ zákona 18/2018 Z.z.  – teda za účelom plnenie zmluvy o kúpe tovaru.

5/ Poučenie o právach dotknutej osoby

Dotknutá osoba má podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov právo:

 1. získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak Prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o účele spracúvania osobných údajov; kategórii spracúvaných osobných údajov; identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné; dobe uchovávania osobných údajov,  ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia; práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov; práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z.; zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby; existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona č. 18/2018 Z.z.; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu;
 2. na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
 3. na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:
  • dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
  • spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
  • Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
  • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z., a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
 4. Podať na Úrade na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania na ochranu osobných údajov podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z.. Kontaktné údaje na Úrad je možné získať na webovom sídle Úradu https://dataprotection.gov.sk/uoou/

6/ Doba spracovania osobných údajov

Doba zhromažďovania, spracúvania a uchovania osobných údajov sa zhoduje s dobou trvania zmluvy o poskytovaní služby, najviac však dva roky ( 730 dní). Na účely fakturácie úhrad, evidencie a vymáhania a postupovania pohľadávok za poskytnutú službu, na účely vybavenia podaní účastníka, na uplatnenie práv alebo na splnenie iných povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi je HEVIX spol. s r.o. oprávnená viesť evidenciu osobných údajov aj po zániku zmluvy o poskytovaní služby.

Vaše osobné údaje sme oprávnení spracovávať aj po skončení pôvodného účelu spracovania len v nevyhnutnom rozsahu pre účely archivovania, štatistiky, účtovníctva a poskytnúť tretím stranám alebo verejnosti súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak v anonymizovanej podobe tak, že na ich základe nebude možné nijakým spôsobom identifikovať našich zákazníkov.

7) Zodpovedná osoba

Prevádzkovateľ nemá určenú zodpovednú osobu. Pri výkone svojich práv sa môžte obrátiť na Prevádzkovateľa využijúc kontaktné údaje uvedené v úvode tohoto dokumentu. Prevádzková doba Prevádzkovateľa je každý pracovný deň od 8.30 – 16.30.

B. OSOBITNÉ INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PRI TESTOCH FOOD DETECTIVE™ a FOOD PRINT®).

Spoločnosť HEVIX spol. s r.o. si dovoľuje informovať zákazníkov, ktorí si plánujú zakúpiť produkty:

 • test FOOD PRINT®),
 • test ADVANCED

test SEPEA Elisa Screen

test SEPEA Candida

že pre spracovanie vzorky odobratej odberovou sadou v týchto produktoch je potrebné, aby dotknutá osoba udelila spoločnosti HEVIX spol. s r.o. súhlas na spracovanie osobných údajov ktoré sa týkajú osoby, ktorej krvná vzorka sa vyhodnocuje.

V zmysle § 19 ods. 2 písm. e/ zákona č. 18/2018 Z.z. si týchto zákazníkov dovoľujeme vopred informovať, že udelenie súhlasu na spracovanie údajov, ktoré sa získajú laboratórnym vyšetrením  je nevyhnutne potrebný pre zrealizovanie tohoto zmluvného vzťahu. Súhlas so spracovaním osobných údajov je pribalený ku každému produktu a je potrebné aby ho dotknutá osoba vyplnila, podpísala a zaslala spolu s odberovou sadou na našu adresu. Detailné inštrukcie sú zahrnuté v balení produktu

Právny základ pre spracovanie osobných údajov v prípade vyššie uvedených produktov: súhlas dotknutej osoby

Doba spracúvania osobných údajov: 2 roky od obdržania objednávky na vyhotovenie laboratórneho vyšetrenia prostredníctvom odberovej sady vyššie uvedených produktov.